Others

ปรับปรุงล่าสุด 10/07/2564
ประกาศรายยอดบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราช

ประกาศรายยอดบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราช

  •  20 กันยายน 2559
  •  Others

ประกาศยอดเงินบริจาคเพื่อการสร้างตึกนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งสิ้น 210,000 บาท

#กลุ่มลงชื่อมาเรียน 321 ท่าน 160,500 +1,000(เศษ) = 161,500 บาท

#โค้งสุดท้ายรวม 33,100 บาท

EFINANCETHAI 8,000 บาท
ยุพดี พิทักษ์ธรรม 10,000 บาท
เจริญชัย ตุลยกิจจา 4,000 บาท
สมพร ติระชูศักดิ์ 3,000 บาท
กัลยา จตุปาริสุทธ์ 2,000 บาท
พสิษฐ์ ดอกกุหลาบ 1,500 บาท
อ.บัณฑิต 1,000 บาท
ธนวรรธน์ ด่านเบญจพรรณ 1,000 บาท
ดช. ธรรศกร สินส่ง 600 บาท
จันทนา จินดาวนิช 500 บาท
แฟง สุวรรณบุตร 500 บาท
สิชามน ปรีชาเกษมกุล เพิ่มอีก 500 บาท
สมโชค จรัญรัตนศรี 500 บาท

#กลุ่มผู้บริจาค เพิ่มเติม รวม 4,500 บาท
ภาสวรรณ วีรเสถียรพรกุล 500 บาท
อิศรีย์ จึงสุระ 500 บาท
ธนิต ศุภสาตรสิน 500 บาท
อัจฉรา ศุภศาสตรสิน  500 บาท
ณัฎฐ์มนต์ทท ดนุดรลบรินาถ 500 บาท
พจนาถ เลิศพิชญบุตร 500 บาท
ศิริวรรณ สันธนะจิตร 500 บาท
วิสุทธิ์ อร่ามเรือง 500 บาท
พิริยา วัฒนากุลชัย 500 บาท

#กลุ่มผู้ไม่สามารถมางาน แต่ร่วมบริจาคเงิน รวม 10,900 บาท
กาญจน์ศิตา วงษ์ขันเมือง 1,000 บาท
นิพนธ์ เพิ่มเพ็ง 500 บาท
ไม่ประสงค์ออกนาม 509 บาท
ธีรพล บุญโรจน์เสรี 500 บาท
Petch 1,000 บาท
ไม่ประสงค์ออกนาม 590 บาท
สินพงศ์ 300 บาท
นภัสกร คาชิยาม่า 500 บาท
ณพวรรณ กายราช 500 บาท
ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 บาท
มลิสา กาญจนเกตุโกศล 1,000 บาท
คุณไก่และคุณเบญ 1,000 บาท
จินดา หล่อเจริญเรือง 1,001 บาท
จิรภัทร เทพบุตร 500 บาท
สิชามน ปรีชาเกษมกุล 500 บาท
กวินทิพย์ ภครัชต์กุล 500 บาท

รวมเงินบริจาคเพื่อการสร้างตึกนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราชทั้งสิ้น 
161,500+4,500+10,900+33,100 = 210,000 บาท

ผู้บริจาคน้ำดื่มในงาน
กาญจน์ศิตา วงษ์ขันเมือง 1,680 บาท
อ. จิม จิณณะ สินส่ง 1,200 บาท

ผู้บริจาคอาหารว่างในงาน
อ. จิม จิณณะ สินส่ง 11,550 บาท

ผู้บริจาครางวัลแจกในงาน
อ. จิม จิณณะ สินส่ง 2,500 บาท
หนังสือเล่นหุ้นให้ดี เริ่มที่ก้าวแรก 10 รางวัล
ธนบัตรที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัตรครบ 70 ปี 10 รางวัล

 

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมงาน คลิกที่นี่

===========================================


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน THE FIBONACCI REVEAL

เสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 
เวลา 9.30 -16.00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาคาร 20 อาคารปิยมหาราช ห้องกิจจาทร 1 ชั้น 4


 

 


รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน (FINAL) 
 

1    Ekarat Krantasamparn 
2    Janida Pongacha 
3    Natsasi Chinthanatsitthi
4    Phanthep larppipitmongkhon
5    Ratha Uarprachyakula
6    SUPHACHAI THAMMAKRUT
7    Usa Krajokroob
8    virush ratsiri
9    กนกวรรณ จรุงรัตนมณี
10    กฤช เลิศหัตถศิลป์ 
11    กฤดิโชติ ลีเรืองรอง
12    กฤษณ์ ติยะคุณภักดี
13    ก้องกิจ จิตมโนโสต
14    กานดา หิรัญสูตร
15    กิตติกา ฐานะสิทธิ์
16    กิตติพล ฐานะสิทธิ์
17    กิตติภพ ทองธนพัฒน์
18    กิตติมศักดิ์ นิลผ่องอำไพ
19    กิติวัฒน์ อสุนี ณ อยุธยา
20    กุลชา พันธ์เพิ่มเจริญกิจ
21    เกรียง จันทรรัตน์
22    เกศินี อริยะพรรณีกุล
23    เกษณี อังคณาวิสูตร 
24    โกสินทร์ ชัยชำนาญ
25    ขจรศักดิ์ แซ่ชั่น
26    เขมชาติ. หวังกิจจามร
27    คนึง อริญชัยวงศ์
28    คารม ไทยสมาน
29    จงกิจ ปั้นวงศ์ไพบูลย์
30    จตุรงค์ กรเวช
31    จรัณธรณ์ วงศ์นัทธพงศ์
32    จักรพันธ์ บานชื่น
33    จาตุพล ชำนาญเวช
34    จิดาภา  ศุรธณี
35    จิรวัฒน์  พึ่งจีน
36    จีระพล หน่อเพชร
37    จุฑาทิพย์ ปัจจันตวิวัฒน์
38    จุฬาพร ศิลากอง
39    จุฬาภรณ์. ทั้งวิจิตรกุล
40    เจด็จ โอชารส
41    เจริญชัย ตุลยกิจจา
42    เจียมศักดิ์ นันทนาเนตร
43    ใจทิพย์ ปังอักษร
44    ฉมังดี อิทธิวิทยาวาทย์
45    ฉัตรชัย ประทุมศรีขจร
46    ชญานิน เลิศมหรรพฤฒิ
47    ชฎาธร ตุลยานันต์
48    ชนธิชา สุราลัย
49    ชนพ จิตตพงษ์
50    ชนันนัทธ์ สุวรรณเพ็ชร์
51    ชนิดา ปะกิระตัง
52    ชนิดา เสียงจินดารัตน์
53    ชนิตา ศรีจันทรา 
54    ชวนิธิ ดิถีสวัสดิ์เวทย์
55    ชัยสิทธิ์ ดำรงธนานุรักษ์
56    ชาญเกียรติ เสงี่ยมไตรฤกษ์
57    ชาญณรงค์ ปันกองงาม
58    ชาญวิทย์ แซ่ตั้ง
59    ชาญวิทย์ นิติกิจไพบูลย์
60    ชาญวิทย์ ฤทธิ์เกรียงไกร
61    ชาญวิทย์. เพ็งปาน
62    ชานนท์ มากสิน
63    ชิดชนก ศุภเกษมทิพย์
64    ชีวิน จันทร์ธนะกุล
65    ชูเกียรติ  คูศิริรัตน์
66    ชูศักดิ์ นิมิตกุลไพบูลย์
67    โชติมา ครองสัตย์
68    ไชโย เหล่าอภิรัตน์
69    ฐิติรัตน์ แสงศิวะฤทธิ์
70    ฐิติวัชร์ คงถาวรพิพัฒน์
71    ณฐพัณณ์ ธนชาญวิศิษฐ์
72    ณฐอร ชินธนากร
73    ณพงศ์ วิริยะสมบูรณ์
74    ณัฐนนท์ เส้งนนท์
75    ณัฐพล ยิ่งอารีย์
76    ณัฐพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์
77    ณัฐวัฒน์ พุฒิวีรศักดิ์
78    ณัฐวุฒิ ฐิตินิรันดร์
79    ณารีรัตน์ ปิติรัตน์โยธิน
80    ณิศวัลย์ เกตุรัตนกุล
81    ดวงแข (พี่ตุ๊ก)
82    ดวงพร ปริญญาณัฏฐ์
83    เดชจรัส  อานันท์
84    ตฤณ สุขประเสริฐ
85    ไตรเมศวร์ กาญจนคงคา
86    ทวีชัย อู่ทองทรัพย์
87    ทวีวัฒน์ สัมปัตยานนท์
88    ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย
89    ทศพล งามอมร
90    ทัศนัย เรณูสวัสดิ์
91    ทิพย์วิภา วุฒิวนากานต์
92    เทพฤทธิ์ ตันติสัตยกุล
93    ธนพันธ์ กรีบุตร
94    ธนภณ นิธิธนาภัค
95    ธนภีทร ธำมรงค์ธรรม
96    ธนาธรณ์ เดชาสวัสดิ์วงศ์
97    ธนิตศักดิ์ ชลธิชานันทน์
98    ธัช ธนวิบูลย์
99    ธัญชนก สาเกทอง
100    ธาราธร สมิทธิภานนท์
101    ธาริน ตันติมูรธา
102    ธิดารัตน์.   สุขสำราญ
103    ธีธัช คุณานพรัตน์
104    นงลักษณ์ สมบูรณ์ธนกิจ
105    นพพร ศรีธนะรัตน์
106    นพพร แสนสุธา
107    นภดล ช่างย้อม
108    นเรศ เวียงอินทร์
109    นฤมล ลือกิตินันท์
110    นวคุณ ปานทรัพย์
111    นัฐพิสิษฐ์  ศุภวิริยากร
112    นันทกา  ทรงกิตติภักดี
113    นันท์นิชา คำตา
114    นาฏนภิศ เรืองศิริ
115    น้ำทิพย์ วัธนสุนทร
116    นิธิ นาคสมบูรณ์
117    นิลุบล เศวตามร์
118    บดี ศิริไพโรจน์
119    บัณฑิต ศิริเศรษฐวงศ์
120    บุญเกียรติ อารยางกูร
121    บุญมี ฉวีธรรมวัฒน์
122    บุญฤทธิ์ กิจเจริญโรจน์
123    บุษชาภร อินทรีย์
124    ปภาสร  แก้วกอบสิน
125    ประภาพร. ตั้งตงฉิน
126    ประภาศรี นิตยภักดีอนันต์
127    ปรีชา เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
128    ปรีดาภรณ์ ปัณพฤษานนท์
129    ปลิทร  เอี่ยมธนาภรณ์
130    ปวิช วิรัชธนภัณฑ์
131    ปัญญ์ เพิ่มสกุล
132    ปานทิพย์ เวียร์ร่า
133    ปาริมา วัจฉละญาณ
134    ปิยภัทร ประทับเคน
135    ปิยวดี อยู่เกรียงไกร
136    ปิยะดา   ศรีวาณิชยาภรณ์
137    ปุงควะ ศรีเจริญ
138    ปุณชธี พวงมณี
139    เปรมกมล จุ้ยไทย
140    พงศกร พูนพิเชฐธรรม
141    พงศกร สันติวิไลกุล
142    พนิต ไตรรัตนวนิช
143    พรทิพย์ ศรีรุ่งกิจสวัสดิ์
144    พรทิพย์ อมฤทธิ์ตานนท์
145    พรเทพ  คงศภรัฐกิจ
146    พรนิภา ขามโคกกรวด
147    พรนิสา ผลทับทิม
148    พรพิชญ์ เชิดสถิรกุล
149    พรเพ็ญ ชินสร้อย
150    พสิษฐ์ ดอกกุหลาบ
151    พัชรพล วรรณม่วง
152    พัชลิดา ฉันชัยสิริเวทย์
153    พัฒนพงษ์ เลือดไทย
154    พัฒน์สกุล พลอยรุ่งโรจน์
155    พัณณ์ชิตา สุภาฤทธกุล
156    พัทธโรจน์ ภัคธีรเศรษฐ์
157    พาชื่น  โกมุติกานนท์
158    พิชญุตม์ ขวัญสิริวิศาล
159    พิธุยง หาญวัฒนกุล
160    พิมชญา ธรรมสอน
161    พิมพ์ญาดา สิทธิคุณกิตติ์
162    พิมลพรรณ ตันติมูรธา
163    พิมลพรรณ สุวรรณเวก
164    พิรุณ หวังขจรกิจ
165    พีรชัย อารีย์การเลิศ
166    พีระพงษ์ จารุเจริญพร
167    พูนศักดิ์ วิทยปรีชากุล
168    พูลศรี   ละครวงศ์
169    พูลศรี ละครวงศ์ (เพื่อน)
170    พูลศรี ละครวงศ์ (เพื่อน)
171    เพ็ญผกา เสถียรมาศ
172    เพ็ญศิริ แหล่งสนาม
173    ไพบูลย์ ตั้งเสริมวงศ์
174    ไพรสณฑ์ สังวรวงษ์พนา
175    ไพโรจน์ อิ่มใจ
176    ไพศาล ชนะรัชชรักษ์
177    ภัทรเดช เตชะธนะกิจ
178    ภัทรพงศ์ ชุมแวงวาปี
179    ภัสสร์นันท์ พันธุ์รัตน์
180    ภากฤช​ รัชตะกุลธำรง
181    ภาคภูมิ วิภาสพันธ์
182    ภาคิน โพธิคุณ
183    ภานุพงศ์  ชมดารา
184    ภาวดี ศรีอำนวยไชย
185    ภาวินี อนันตศิริจินดา
186    มงคล  ทศมงคลนิรมิต
187    มานะ  ไกรสโมสร
188    เมธา คล้ายแก้ว
189    ยงยุทธ  ตรีคณา
190    ยศชวินทร์ พลับพลาชัย
191    ยิ่งศักดิ์ ยิ่งถาวรสุข
192    ยินดี เลิศเจริญโชค
193    ยุทธนา อัญชริสังกาศ
194    ยุวดี ปิ่นแก้ว
195    โยธิน ประเสริฐกุล
196    รมณ์ พาพันธ์
197    รมิดา อุบลมณีกุล
198    รวิรัชต์  ชัยวิไล
199    รัฐกร   ชมกลิ่น
200    รัฐวิชญ์  วิเศษธนไพศาล
201    รัฐวิชญ์ จันทร์เฉลียว
202    รัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม
203    ราชันย์ รัตนรัชชานนท์
204    รุ่งทิวา ประจันดุม
205    รุจน์ ทั้งวิจิตรกุล
206    รุจิลาภา กฤติกรจีรเดช
207    ฤชภณ ปาตา
208    ลัดดา  รติสุรกานต์
209    ลิษา ห่วงมณี
210    ลูกรัก วสุธาร
211    วรพงศ์ จิรวณิชย์สกุล
212    วรพงษ์ เรืองหิรัญ
213    วรวรรณ ชินวัฒนกิจ
214    วรวุฒิ อึ้งนภาธานินทร
215    วริศรา บุญชัยกุล
216    วฤธ  หวานจิตต์
217    วลัญช์ ครองสัตย์
218    วลัณท์ภัฏ มหาอัศวนนท์
219    วษิษฐ์ สัมมาสุจริตกุล
220    วสุ อุบลมณีกุล
221    วัชรินทร์ เตชาเสถียร
222    วัชรินทร์ น้ำค้าง
223    วัชรี วงษ์สิน
224    วัฒนศักดิ์ เชื้อไทย
225    วัฒนา. พิศาลก่อสกุล
226    วันชัย บุญวณิชย์
227    วันชัย ศรีวรพรกุล
228    วิชนี วาณิชย์เสริมกุล
229    วิชัย คงเขมปรีดา
230    วิชัย ไพสิฐกุลวิวัฒน์
231    วิชิต  เชาว์วิริยะเทพ
232    วิชิต พุทธสันติธรรม 
233    วิเชียร  สกุลสม
234    วิทยา ไชยศล
235    วิภา  ลีลาสถาพรกิจ
236    วิมลรักษ์ บุญรอดรักษ์
237    วิไลพร อัครพลวงศ์
238    วิวัฒน์  อรุณวรกุล
239    วีรเดช วิวัฒน์พรประทาน
240    วีรพงษ์ พรพิมลรุ่งโรจน์
241    ศรัณย์ จิรรัตนโสภา 
242    ศรัณย์ หอมยิ่ง
243    ศรีประภัสสร  ทวยมีฤทธิ์
244    ศศวรรณ พระฉาย
245    ศักดิ์สยาม ทาระขันธ์
246    ศาสนินท์ ลิขิตปัญญารัตน์
247    ศิริลักษณ์ อินทรเพชร
248    ศุทธพร รัตนภานพ
249    ศุทธา กุศลวงษ์
250    ศุภกิจ ตระกูลกิจเจริญ
251    ศุภชัย เหล่าถาวรกิจกุล
252    ศุภฤดษ์  แซ่จิว
253    เศรษฐ์สิทธ์ ตันทอง
254    สกุล ผลวิไล
255    สงัด แก้วละมุล
256    สนธยา จิรวัฒน์
257    สนิท เอกแสงกุล
258    สมจิต กิตติภัสสร
259    สมใจ สุวรรณมีมงคล
260    สมชาย อนันตศิริจินดา
261    สมบัติ วัฒนหงษ์ศิริ
262    สมภพ โสตถิกิจกุล
263    สมยศ จิตติพลังศรี
264    สมรัฐ มงคลรัฐสกุล
265    สมศักดิ์  ชัยวิไล
266    สมศักดิ์ ลำพุทธา
267    สหภูมิ ดอกแก้ว
268    สัญญา  สุวิสุทธิมนตรี
269    สาธิต เสาวอรรจน์
270    สาวิน วังตาล
271    สุขสถิต บุลยเลิศ 
272    สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์
273    สุทธิพร  ศุรธณี
274    สุเทพ ศิริทองคำ
275    สุธิสา ตั้งอุทัยสุข
276    สุธีรา มงคลเลิศปัญญา
277    สุพรรณี สุวิวัฒนชัยกุล
278    สุพล เจริญกิจมงคล
279    สุพัตรา ตั้งเจตน์จรุง
280    สุพัตรา ตั้งเจตน์จรุง (เพื่อน)
281    สุพัตรา ตั้งเจตน์จรุง (เพื่อน)
282    สุภาพร อุดมเลิศสกุล
283    สุภาภรณ์ ตั้งสุขเกษมสันติ์
284    สุภาวดี ล้ำเลิศธรรม
285    สุรดา  จตุรวงศ์
286    สุรวุฒิ รัตนไชยานนท์
287    สุรศักดิ์ ชัยวัฒนาถาวร
288    สุวรรณ จาวลา
289    สุวิช ตั้งครัชต์
290    เสาวนีย์ เลิศสอนจิตต์
291    โสพรรณ  พงศ์ไพฑูรย์
292    อภิณห์พร  วัฒนนราเศรษฐ์
293    อรกนก ว่องวิทยสกุล
294    อรทัย เดี่ยวสมบูรณ์
295    อรทัย ศรีพระจันทร์
296    อรนุช วิจิตรทองเรือง
297    อรพิมล เตพละกุล
298    อรวรรณ ชัยลภากุล
299    อรวรรณ พาพันธ์
300    อรุณกร สถิตอมรธรรม
301    อรุณรัตน์  บุญวาที
302    อวยชัย กิติวรรณประสาร 
303    อัครเดช ม้าทอง
304    อัจฉรา  เสริมสุขสัน
305    อัชฌาณัติ  หล่อเลอเกียรติ
306    อัญญพร กิตติวราสาร
307    อัมพิกา จันทรภักดี
308    อาทิตย์ แก้วตระการวงศ์
309    อารีย์ หนูน้อย
310    อำนวย ปทุมารักษ์
311    อำพร สุริยแสงเทียน
312    อำไพพรรณ ศรยานยนตร์ 
313    อิทธิธร เชียงทอง
314    อิทธิพงษ์ ชินวรรังสี
315    อินทิรา ทิวารี
316    อิษยา กังวานชัยกุล
317    อิสรีย์ พรประภาศักดิ์
318    อุทุมพร เพียรพงศ์พาณิช
319    อุมาภรณ์ สุวรรณศรี
320    เอกชัย โต๊ะชูดี
321    โอฬาร ธรรมานนท์